Dofinansowanie zakupu podręczników -Wyprawka szkolna- 2012/2013

   W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w roku szkolnym 2012/2013 Burmistrz Miasta Lubawka informuje rodziców, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników uczniom klas I ? IV szkoły podstawowej oraz uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół na terenie Gminy Lubawka.

Dofinansowanie przysługuje uczniom z rodzin, których dochód nie przekracza 351 zł netto miesięcznie na jedną osobę (w przypadku uczniów klas I szkoły podstawowej kryterium dochodowe wynosi 504 zł netto ) lub wymagającym pomocy ze względu na przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo ? wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego ? zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo ? wychowawcze, trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) z wyłączeniem kl. I. A także  uczniom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dofinansowanie zakupu podręczników  wynosi:

180 zł ? dla ucznia klasy I-III szkoły podstawowej

180 zł ? dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I-III szkoły podstawowej.

 210 zł ? dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej.

210 zł ? dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV ? VI szkoły podstawowej

 325 zł ? dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w gimnazjum


 

 

 

 

ZASADY UDZIELANIA POMOCY

1. Przyznanie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
2.Wniosek o dofinansowanie należy złożyć  do dnia 7 września 2012 r. do Dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2012/2013.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć:      

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto  uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć-zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-  oświadczenie o wysokości dochodów),

- zaświadczenie z ZUS lub KRUS o otrzymywanych świadczeniach lub odcinek renty /emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające, że osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

- zaświadczenie z  Miejsko ?Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanym zasiłku rodzinnym oraz dodatku do zasiłku, a także zasiłku pielęgnacyjnym,

- decyzja lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów  lub kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość otrzymywanych alimentów w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż w pkt. 1-6 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

- zaświadczenie z Urzędu Miasta o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego lub nakaz podatkowy,

- oświadczenie o dochodach uzyskiwanych z pracy dorywczej,

-  uzasadnienie ? w przypadku gdy dochód na osobę przekracza  kryterium dochodowe 351 zł netto a rodzina znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.
-   kopię orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną  w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego,

3. Do 10  września 2012 r. Dyrektorzy szkół sporządzą listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekażą ją Burmistrzowi Miasta .

4. Po otrzymaniu listy Burmistrz Miasta ustali liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą          i przekaże środki na dofinansowanie zakupu podręczników na rachunki bankowe poszczególnych szkół.

 

 

 

5. Podstawą do wypłaty dofinansowania będzie przedłożenie Dyrektorom szkół dowodu zakupu podręczników ?  imiennych faktury VAT.

6. Miesięczny dochód z gospodarstwa rolnego w roku 2012  wynosi  207 zł  z ha przeliczeniowego.

Formularze wniosków będą dostępne w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2012/2013.