Informacja o projekcie "PRACA INDYWIDUALNA Z UCZNIAMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBAWKA"

 

Projekt współfinansowany

przez Unię Europejską w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: "PRACA INDYWIDUALNA Z UCZNIAMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE LUBAWKA"

 

Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1.: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. : Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

       W roku szkolnym 2011/2012 w trzech szkołach gminnych w Lubawce, Chełmsku Śl. i Miszkowicach był realizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu na terenie szkół prowadzone były następujące rodzaje zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III:

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy,

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu

i czytaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej,

Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci uzdolnionych:

  • Matematycznie
  • Przyrodniczo
  • Artystycznie

Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

       W I semestrze  roku szkolnego 2012/13 nadal kontynuować będziemy działania związane z realizacją projektu.

Całkowita wartość projektu to kwota 155 987,00 zł.

Ze środków uzyskanych na realizację projektu doposażono bazę dydaktyczną w nowoczesne pomoce naukowe . Dzięki nim uczniowie szkół mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach.

 

Projekt został zakończony 31 grudnia 2012 roku.