Na czym polega badanie psychologiczno - pedagogiczne

Na czym polega badanie psychologiczne:

        Diagnoza psychologiczna dotyczy:

  • rozwoju funkcji poznawczych,
  • rozwoju emocjonalno-społecznych,
  • rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych.

Badanie psychologiczne umożliwia:

  • określenie potencjalnych możliwości dziecka,
  • wyjaśnienie przyczyn trudności dziecka w uczeniu się, przyswajaniu materiału szkolnego, opanowywaniu techniki czytania i pisania,
  • wyjaśnienie przyczyn problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania,
  • poradnictwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
  • określenie dojrzałości szkolnej,
  • określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej koniecznych do złagodzenia obserwowanych trudności i problemów.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

  • ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • rozpoznawanie dysleksji,
  • analizowanie przyczyn trudności wychowawczych,
  • wnioskowanie o obniżenie wymagań szkolnych,
  • eliminowanie zaburzeń zachowania i dysharmonii rozwojowych,
  • kwalifikowanie do szkolnictwa specjalnego,
  • ocenę gotowości szkolnej,

Badanie psychologiczne w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne, może być przeprowadzone na wniosek rodziców lub, za zgodą rodziców, na wniosek szkoły.

Na czym polega badanie pedagogiczne:

 • Badanie pedagogiczne poprzedza rozmowa z uczniem i rodzicem. Zakres badania uzależniony jest od wieku badanego dziecka oraz rodzaju problemu. W trakcie badania pedagogicznego sprawdza się znajomość zasad ortograficznych, stopień opanowania umiejętności czytania i pisania oraz funkcje słuchowo - językowe. Analizuje się także przyniesioną dokumentację pracy własnej nad problemem, np. ćwiczenia ortograficzne lub zeszyt z terapii pedagogicznej (w przypadku powtórnego badania). Przeciętny czas trwania badania wynosi od 2 do 3 godzin.

Jak zgłosić dziecko na badanie psychologiczno - pedagogiczne:

  • Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o przeprowadzenie badania psychologiczno ? pedagogicznego. Wniosek może także zostać złożony przez pełnoletnią młodzież we własnym imieniu.
  • Terminy diagnozy zostają ustalone według kolejności zgłoszenia.
  • Ustalone terminy badania przekazywane są do szkoły, która powiadamia rodziców.
  • W razie nieobecności dziecka na badaniu w wyznaczonym terminie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do ustalenia telefonicznie lub osobiście kolejnego terminu badania z psychologiem lub pedagogiem.
  • Wyniki badań są omawiane z rodzicem / prawnym opiekunem dziecka.
  • Po badaniach zostaje sporządzona opinia.
  • Rodzic / opiekun prawny odbiera opinię osobiście, lub - na jego prośbę - może ona zostać przesłana bezpośrednio do szkoły.