Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU DZIALAJACEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŻOŁNIERZY SYBIRU W LUBAWCE

 

,, Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy,

 ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi."  

                                                                                           Adam Mickiewicz  

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

 2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu  działa na zasadach wolontariatu.

3. Szkolne Koło Wolontariatu  powstało z inicjatywy nauczycieli i uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

4. Szkolne Koło Wolontariatu  jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

5. Koło działa na terenie szkoły pod nadzorem Dyrekcji.

6. Opiekę nad kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę. 

II. Członkowie

1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu  może być każda osoba wyrażająca chęć wolontaryjnej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

 2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do koła powinien okazać pozwolenie od rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wolontariusz ma prawo do:

- wpływania na działania koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

 - wypowiedzenia członkostwa w kole w dowolnym czasie,

- promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

- uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,

 - aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

- wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi. 

III. Zadania koordynatorów

1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.  

2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z osobami oraz z instytucjami potrzebującymi wolontaryjnego wsparcia.

3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.

4. Reprezentowanie wolontariuszy.

5. Przyjmowanie i odwoływanie członków koła.

6. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań. 

IV. Cele i sposoby działania

1. Celem koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.

 2. Celem koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących.

 3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

 4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.

5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco-nagradzające.

6. Do form działania Koła można zaliczyć:

- pomoc w nawiązywaniu kontaktów i zaklimatyzowaniu się czwartaków w nowej szkole,

- udział w akcjach charytatywnych (zbiórki żywności organizowane przez BGŻ, WOŚ),

- pomoc koleżeńska w nauce (dyżury nauczycieli i uczniów w określone dni),

- pomoc w zajęciach świetlicowych,

- praca na rzecz bezdomnych zwierząt,

- dokarmianie dzikich zwierząt,

- udział w wydarzeniach kulturalnych,

- pomoc przy chorym, wspólne spędzanie czasu,

- pomoc w obsłudze imprez okolicznościowych przez szkołę- Dzień Seniora,

- porządkowanie mogił na miejscowym cmentarzu,

- pamięć o patronie szkoły -porządkowanie terenu przy obelisku, przynoszenie kwiatów i zniczy,

- promocję wolontariatu w lokalnym środowisku,

- działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc, w zależności od potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego. 

V. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała  koordynatora z wpisem do dziennika.

2. Pochwała wychowawcy, wicedyrektora, dyrektora szkoły. 

3. List gratulacyjny do rodziców. 

VI. Postanowienia końcowe  

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.

2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.

3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.

 4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.

 5.Wolontariusze aktywnie współpracują z Samorządem Uczniowskim.

 

Koordynatorzy: Ewa Telega i Krystyna Danilecka