Złote Orły

Nagroda Burmistrza Miasta Lubawka ,,Złoty Orzeł" przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu. Za wymienione osiągnięcia uczniowie mogą zdobyć Złotego, Srebrnego lub Brązowego Orła. Nagroda może być przyznawana uczniom, którzy spełniaią nastepujące warunki:
1. w dziedzinie nauki:
a) osiągnęli wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie (średnia ocen na koniec
roku szkolnego ze wszystkich przedmiotów minimum 5,0)
b) są laureatami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu powiatowym (wyłącznie I miejsce), wojewódzkim (od I do V miejsca), ogólnopolskim
2. w dziedzinie osiqgnieć artystycznych lub sportowych:
a) są laureatami olimpiad, konkursów, zawodów w dziedzinach artystycznych lub
sportowych na szczeblu powiatowym (wyłącznie I miejsce), wojewódzkim (od l do
V mieisca), ogólnopolskim,
b) są finalistami lub zwyciężcami bądź uzyskali wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia
artystyczne lub sportowe o charakterze międzynarodowym,
c) są członkami kadry narodowej,
d) mają przynajmniej baldzo dobrą ocenę z zachowania.