Nabór dzieci do przedszkola i do szkoły w Miszkowicach

KOMUNIKAT
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W MISZKOWICACH
z dnia  28 lutego 2014 r.
w sprawie zasad rekrutacji do oddziału przedszkolnego i do klasy I
w roku szkolnym 2014/ 2015


podstawa prawna:
Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
                                                      
                                                                     
§ 1.


1. Do oddziału  przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 przyjmowane są:
1)    dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.  w celu odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego;
2)    dzieci urodzone w 2009 roku;
3)    w przypadku dysponowania wolnymi miejscami, mogą być przyjęte dzieci urodzone
w 2010 roku. Pierwszeństwo mają dzieci urodzone w pierwszym półroczu, według daty urodzenia.
Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku , który można pobrać ze strony www.spmiszkowice.szkolnastrona.pl lub bezpośrednio w sekretariacie szkoły
od dnia 28 lutego.

§ 2.

1. Terminy związane z rekrutacją:
1)    14-21 lutego 2014 r. - wydawanie i przyjmowanie deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej;
2)    24 lutego 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości ilości wolnych miejsc
w przedszkolu (Komunikat Dyrektora Szkoły);
3)    03-31 marca 2014 r. - wydawanie i przyjmowanie wniosków;
4)    04 kwietnia 2014 r. - wywieszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do pierwszego etapu rekrutacji;
5)    04-11 kwietnia 2014 r. - pierwszy etap rekrutacji (kwalifikacja);
6)    14-28 kwietnia 2014 r.- drugi etap rekrutacji;
7)    28-30 kwietnia 2014 r. - trzeci etap rekrutacji;
8)    do 10 maja 2014 r. - podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

§ 3.

1. Do klasy I w roku szkolnym 2014/2015 przyjmowane są:
1)    dzieci urodzone w roku 2007;
2)    dzieci urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.; 
3)    dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. oraz w roku 2009 na wniosek rodzica. Wymagana jest opinia Poradni PP.
2.  Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie:
1)    zgłoszenia - dotyczy dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły;
2)    wniosku - dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły;
3)    dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub bezpośrednio w placówce od dnia 28 lutego 2014 r.

§ 4.

1.  Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów:
1)    zarejestrowanie kandydata w sekretariacie szkoły
           03-31 marca 2014 r.;
2)    postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez komisję rekrutacyjną
           01-11 kwietnia 2014 r.;
3)    podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
           29 kwietnia 2014 r.


§ 5.

1.  Do klasy I przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. W przypadku, gdy po przyjęciu kandydatów z obwodu są wolne miejsca, komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne na podstawie kryteriów określonych w statucie szkoły.

§ 6.

1. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie  www.spmiszkowice.szkolnastrona.pl