Regulamin Stołówki Szkolnej

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LUBAWCE

 

§ 1

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

  1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (z późn. zm), art.67a
  2. Zarządzenie nr 18/2008 dyrektora ZSP w Lubawce w sprawie wprowadzenia regulaminu stołówki szkolnej

 

§ 2

 

UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

 

  1. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  1. uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne,
  2. uczniowie szkoły, których dożywianie finansuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce,
  3. uczniowie szkoły, których dożywianie sponsoruje Parafia pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lubawce lub inni sponsorzy,
  4. nauczyciele i obsługa zatrudnieni w szkole za pełną odpłatnością,

 

 

§  3

 

ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

 

1.Koszt jednego posiłku lub zmiany w odpłatności za obiady dla ucznia i osoby dorosłej wprowadzane są w porozumieniu z organem prowadzącym zarządzeniem dyrektora ZSP w Lubawce oraz podawane do publicznej wiadomości.

 

2.Koszt obiadów na dany miesiąc podawany jest do wiadomości zainteresowanych, na tablicach ogłoszeń, na drzwiach wejściowych stołówki szkolnej oraz drzwiach świetlicy szkolnej.

 

3.Opłaty przyjmuje intendent ds. żywienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400  do 15 ? go dnia danego miesiąca.

 

4.Absencję ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić najpóźniej w pierwszym dniu choroby osobiście lub telefonicznie pod numer szkoły ? 75 74 11 762. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.

5.Rezygnacja z obiadów może nastąpić po zgłoszeniu tej decyzji intendentowi ds. żywienia, szefowej kuchni lub w sekretariacie szkoły na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca w którym uczeń nie będzie jadł obiadów.

 

6.Uczeń/rodzic wpłacający pieniądze za obiady otrzymuje od intendenta dowód wpłaty w postaci odcinka kwitariusza z numerem seryjnym. Kopia kwitariusza pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

 

§  4

 

WYDAWANIE POSIŁKÓW:

 

1.Obiady wydawane są od godziny 1125 do godziny 1500.

 

2.W stołówce wywieszony jest jadłospis zatwierdzony przez intendenta i szefa kuchni.

 

3.Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami i normami racjonalnego żywienia dla dzieci w wieku szkolnym oraz kalkulacją kosztów.

 

4.Wydawanie posiłków do menażek może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach (choroba, wyjazd na wycieczkę) .

 

§  5

 

ZASADY ZACHOWANIA NA STOŁÓWCE:

 

1.Kulturalne zachowanie jest podstawową zasadą obowiązującą uczniów.

 

2.Osobom nie korzystającym z dożywiania zakazuje się wstępu na stołówkę podczas długiej przerwy obiadowej.

 

3.Rozmowy w stołówce szkolnej nie mogą zakłócać spożywana posiłków innym osobom.

4.Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni.

 

5.Zabrania się wstępu osobom w okryciu wierzchnim (kurtki, płaszcze, plecaki).

 

6.Sztućce i naczynia mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

7.Osoby korzystające ze stołówki powinny zachować porządek podczas spożywania posiłku (w przypadku stłuczenia naczynia, zabrudzenia stolika lub podłogi należy to zgłosić personelowi stołówki).

 

8.Po skończonym posiłku wszyscy korzystający ze stołówki powinni zostawić po sobie porządek (odnieść talerze, kubki i sztućce do okienka, zostawić czyste miejsce na stoliku i pod nim, zasunąć krzesło).

 

9.Nadzór w trakcie spożywania posiłków pełni  wyznaczona osoba ? pracownik kuchni.

 

10.Za szkody spowodowane przez ucznia na stołówce szkolnej odpowiada on sam, za straty materialne rodzice ucznia.

 

11.Wulgaryzmy, niestosowne zachowanie, utrudnianie  innym uczniom spożywania posiłku, przemoc słowna i fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki szkolnej oraz powiadomienia o fakcie wychowawcę lub pedagoga szkolnego.

 

12.Za rażące naruszenie regulaminu uczeń może zostać pozbawionym prawa do spożywania posiłków na stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.