REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

 

 1. Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz przepisów bhp i p.poż.
 2. Boiska są czynne w następujących terminach:
  a) planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego od godz. 8:00 do 16:00,
  b) boisko dostępne dla wszystkich chętnych w dni robocze od godz. 16:00,  w weekendy od godziny 9.00
 3. Osoba, która chce skorzystać z boiska pobiera klucz, za który ponosi odpowiedzialność oraz wpisuje się do rejestru użytkowników znajdujący się u opiekuna świetlicy środowiskowej w budynku gimnazjum w dni robocze a w weekendy w mieszkaniu pod nr 1 znajdującym się w budynku szkoły.
 4. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z  boiska zgodnie z ich przeznaczeniem

ZABRANIA SIĘ:
a) używania butów piłkarskich na korkach, kolców itp.,
b) wprowadzania innego sprzętu niż zgodnie z przeznaczeniem boisk np.: rowerów, motorowerów, deskorolek, rolek itp.,
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d) wchodzenie na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wszelkiego rodzaju środków odurzających,
f) spożywania jedzenia, napojów chłodzących oraz żucia gumy,

g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań plastikowych, szklanych, metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) wprowadzania zwierząt.

 1. Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt 5 korzystania z boisk podejmuje doraźnie osoba u której pobiera się klucz do boiska,  w zależności od sytuacji może:
  - nakazać zmianę obuwia i stroju sportowego,
  - zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

- nakazać opuszczenia terenu boiska i szkoły.

 1. Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt 2 a:

a) szkoła nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w  trakcie korzystania z obiektu,
b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

 1. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 2. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie na drodze postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze postępowania karnego.