Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Kamiennej Górze

        Kamienna Góra, dnia 16.09.2015 r.

POLITYKA OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM PRZEZDOROSŁYCH I ZAPEWNIENIA IM BEZPIECZEŃSTWA W POWIATOWYM CENTRUM EDUKACJI W KAMIENNEJ GÓRZE.

 

Preambuła

 

         Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze ( zwanego dalej: placówką ) jest działanie dla dobra dziecka. Pracownicy placówki traktują dzieci z szacunkiem, uwzględniając wszystkie ich prawa i potrzeby. Pracownicy zobowiązani są do realizacji wyżej wymienionych celów zgodnie ze swoimi kompetencjami i obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi PCE w Kamiennej Górze.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów.

 

§ 1

 

1. Pracownikiem PCE  jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy
o dzieło, umowę zlecenie.

2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.

3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji i stanowieniu o dziecku

w szczególności jego przedstawiciel ustawowy ( rodzic/opiekun prawny ).

4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka.

Jednak gdy brak porozumienia między opiekunami dziecka należy poinformować ich
o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd.

5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę.

 

Krzywdzeniem jest:

 

Przemoc fizyczna - jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

 

Przemoc emocjonalna - to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka,

wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego

wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań , którym nie jest ono

w stanie sprostać.

 

Przemoc seksualna - to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą.

Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem ) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego ( np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm).

Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

 

Zaniedbywanie - to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych

dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu odpowiedniego jedzenia,

ubrań , schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem

obowiązku szkolnego.

 

6. Osoba odpowiedzialna za Internet - to pracownik wyznaczony przez dyrektora PCE,

który sprawuje nadzór nad korzystaniem z Internetu na terenie placówki przez dzieci oraz za bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

 

7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem przez dorosłych
i zapewnienia im bezpieczeństwa jest wyznaczony przez dyrektora PCE pracownik, sprawujący nadzór nad jej realizacją w placówce.

 

8. Zespół interdyscyplinarny to utworzony przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zespół przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą tak kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, w tym przedstawiciele Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze.

 

9. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca pełną identyfikację dziecka.

 

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka.

 

§ 2

 

W przypadku uzyskania przez pracownika placówki  informacji, że dziecko jest krzywdzone lub istnieje takie podejrzenie pracownik ma obowiązek przekazania uzyskanej informacji dyrektorowi PCE. Dyrektor rozpoznaje sytuację .

 

§ 3

1. Zgłoszona sprawa poddana jest wyjaśnieniu przez  dyrektora PCE, pedagoga, psychologa.

 

2. Pracownicy wyjaśniający sprawę podejmują następujące działania:

a) przeprowadzają rozmowę z pokrzywdzonym dzieckiem,

b) przeprowadzają rozmowę z innymi osobami, które pomogą w ocenie sytuacji,

c) wzywają do placówki rodziców lub opiekunów prawnych pokrzywdzonego dziecka,

d) sporządzają notatkę według ustalonego wzoru ( załącznik nr 1 ),

e) opracowują plan pomocy dziecku we wzajemnej współpracy.

 

3. Wszystkie działania przewidziane w planie pomocy dziecku mają na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa i wsparcia.

 

4. Plan pomocy dziecku powinien zawierać wskazania dotyczące:

- Podjęcia działań przez placówkę  w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenie krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,

- form wsparcia jakie placówka  może zaoferować dziecku,

- działań zespołu pracowników względem krzywdzonego dziecka,

- skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

5. Plan pomocy dziecku jest przedstawiony przez pedagoga lub psychologa w obecności wychowawcy klasy rodzicom/opiekunom prawnym dziecka z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

 

6. Wychowawca klasy monitoruje przebieg realizacji planu i jego skutków względem dziecka.

 

§ 4

 

1. W przypadku gdy efekty działań nie przyniosą oczekiwanych rezultatów, przez pracowników PCE składany jest wniosek o wgląd w sytuacje rodzinną i zgłoszenie na Policję lub prokuraturę.

 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka informowani są przez psychologa lub pedagoga w obecności wychowawcy o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji ( Policja lub prokuratura i sąd ).

 

3. Po poinformowaniu rodziców przez psychologa lub pedagoga zgodnie z punktem poprzedzającym dyrektor PCE składa zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Policji lub prokuratury oraz wniosek o wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze  Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

4. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji wskazanych wyżej instytucji.

 

§5

 

1. Z przebiegu działań sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 2. Kartę załącza się do akt osobowych dziecka.

 

2. Wszyscy pracownicy PCE, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych posiadają informacje o krzywdzeniu dziecka lub informacje z tym związane, są zobowiązani do zachowania tych informacji w tajemnicy wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział III

Zasady ochrony danych osobowych dziecka.

 

§ 6

 

1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity ( Dz.U.2002 nr 101 poz.
926 ).

2. Placówka posiada Politykę Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych
w placówce oraz Instrukcję Zarządzającą Systemem Informatycznym Służącym
do Przetwarzania Danych Osobowych, które regulują sposób zabezpieczenia, warunki udostępniania i przetwarzania danych osobowych dziecka.

 

3. Pracownik PCE ma obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.

 

4. Dane osobowe dziecka są udostępniane wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

 

5. Pracownik PCE jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
i udostępnienia tych danych w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U.2005 Nr 180 poz.1493 ).

§ 7

 

Pracownik placówki po wcześniejszym poinformowaniu dyrektora PCE, może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

§ 8

 

1. Dyrektor placówki  lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się w sprawach dzieci z mediami.

 

2. Pracownik PCE bez wyraźnej zgody dyrektora szkoły oraz opiekuna dziecka nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani o jego opiekunach.

 

3. Pracownik PCE nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi ani z jego opiekunami.

 

4. Pracownik PCE  nie wypowiada się w kontakcie z przedstawicielami mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik PCE jest przeświadczony, iż  jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.

 

§ 9

 

1. W celu realizacji materiału medialnego można  udostępnić mediom wybrane pomieszczenia placówki. Decyzję w sprawie udostępnienia pomieszczenia podejmuje dyrektor.

 

2. Dyrektor poleca pracownikom PCE przygotować wybrane pomieszczenie placówki, 
w celu realizacji materiału medialnego w taki sposób, by uniemożliwić filmowanie przebywających na terenie placówki dzieci.

 

 

Rozdział IV

Zasady ochrony wizerunku dziecka.

 

§10

 

Pracownicy PCE uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewniają ochronę wizerunku dziecka.

 

§11

 

1. Pracownikowi placówki nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka ( filmowanie, fotografowanie ) na terenie placówki  bez zgody dyrektora PCE i pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

2. Jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,  impreza typu ,,Dzień Odkrywania Talentów", zgoda opiekunów na utrwalenie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

3. Przed utrwaleniem i upublicznieniem przez pracownika PCE wizerunku dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np., że  zostanie umieszczony na stronie internetowej PCE, w celach promocyjnych, edukacyjnych , związanych np. z ofertą zajęć terapeutycznych ).

 

4. Upublicznienie przez pracownika PCE wizerunku dziecka utrwalonego w jakiejkolwiek formie ( fotografia, nagranie audio-video ) wymaga pisemnej zgody opiekuna dziecka.

 

Rozdział V

Zasady dostępu dzieci do Internetu.

 

§ 13

 

1. Placówka  zapewniając podopiecznym  dostęp do Internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające dzieci przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

 

2. Na terenie PCE dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem pedagoga. psychologa, logopedy  pracującego z dzieckiem podczas zajęć terapeutycznych bądź diagnostycznych.

 

3. Pracownik PCE czuwa nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas zajęć.

 

4. Placówka zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przy komputerach, z których, możliwy jest dostęp swobodny.

 

§14

 

1. Wyznaczony pracownik PCE zapewnia, by na wszystkich komputerach na terenie placówki  z dostępem do Internetu było zainstalowane i aktualizowane:

a) oprogramowanie filtrujące treści internetowe,

b) oprogramowanie monitorujące korzystanie przez dzieci z Internetu,

c) oprogramowanie antywirusowe,

d) oprogramowanie antyspamowe,

e) fire Wall.

 

2. Wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane automatycznie.

 

3. Wyznaczony pracownik PCE przynajmniej raz na trzy miesiące sprawdza, czy na komputerach z dostępem do Internetu nie znajdują się niebezpieczne treści.

 

4. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści wyznaczony pracownik ustala kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzania.

 

5. Informacje o dziecku, które korzystało z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści pracownik PCE przekazuje dyrektorowi placówki.

 

6. Pedagog lub psycholog wyznaczonym przez dyrektora przeprowadza z dzieckiem, o którym mowa w punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w Internecie.

 

7. Jeżeli w wyniku rozmowy psycholog lub pedagog uzyska informacje, że  dziecko jest krzywdzone podejmuje działania opisane w rozdziale II niniejszej polityki.

 

Rozdział VI

Zasady przebywania dziecka w Powiatowym Centrum Edukacji oraz ochrony podczas prowadzonych zajęć.

 

1. Dziecko ( uczeń ) przechodzi na wszelkie zajęcia ( diagnoza, terapia ) z rodzicem ( opiekunem prawnym ) i pozostaje w poczekalni pod jego opieką do chwili rozpoczęcia zajęć.

2. Podczas zajęć dziecko  ( uczeń ) pozostaje pod opieką specjalisty.

3. Po zakończeniu procedury diagnostycznej lub terapeutycznej opiekę nad dzieckiem ( uczniem ) przejmuje rodzic.

4. Dopuszcza się możliwość opuszczenia PCE po zakończonych procedurach przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej po wcześniejszym ustaleniu z rodzicami ( opiekunami prawnymi ).

5. W czasie prowadzenia zajęć w szkołach pracownicy PCE przestrzegają Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem, dbają o ich bezpieczeństwo oraz przestrzegają procedur obowiązujących w szkole ( przedszkolu ).

 

Rozdział VII

Monitoring stosowania Polityki.

 

1. Dyrektor PCE  wyznacza osobę odpowiedzialną  za monitorowanie realizacji niniejszej

Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem Przez Dorosłych i Zapewnieniem Im Bezpieczeństwa w placówce .

2. Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia polityki oraz za proponowanie zmian w polityce.

3. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników PCE, raz na 6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji polityki.

Wzór ankiety stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

4. W ankiecie pracownicy PCE mają proponować zmiany polityki oraz wskazywać naruszenia polityki w placówce.

5. Osoba, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników placówki ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje dyrektorowi PCE i radzie pedagogicznej.

6. Dyrektor wprowadza do polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom PCE  nowe brzmienie Polityki Ochrony Dzieci Przed Krzywdzeniem Przez Dorosłych i Zapewnieniem Im Bezpieczeństwa .

Rozdział VIII

Przepisy końcowe.

 

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników placówki, w szczególności poprzez zarządzenie dyrektora, wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników PCE,
w pokoju nauczycielskim i poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz zamieszczenie na stronie internetowej PCE.