Mali Geniusze

"MALI GENIUSZE-ROZWÓJ UCZNIÓW W GMINIE LUBAWKA"

projekt prowadzony w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

     Gminny projekt pt.: ,,Mali geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka" realizowany jest w Zespole Szkół Publicznych im. ,,Żołnierzy Sybiru" w okresie od października 2018 r. do czerwca 2020 r. Odbiorcami projektu są nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
    Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i języków obcych oraz zniwelowanie deficytów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością.
W ramach projektu założono:

  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów;
  • prowadzenie dodatkowych zajęć  wyrównujących  deficyty rozwojowe uczniów;
  • wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne;
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli nt. nowoczesnych metod nauczania.