Zasady rekrutacji do klasy I SP

Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), dotycząca zasad rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29.01.2014 wprowadza się zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce.

 

W § 4 po pkt 4 dodaje się pkt:

 

5. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 do publicznej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie danej szkoły podstawowej. Statut określa także terminy postępowania rekrutacyjnego, wymagane dokumenty, terminy składania dokumentów oraz sposób przeliczania punktów.

 

6. Do szkoły przyjmowane są z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

7. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli szkoła dysponuje nadal wolnymi miejscami.

 

8. Określa się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

1) Od 10 marca do 4 kwietnia  - składanie  deklaracji  realizacji obowiązku w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Sybiru w Lubawce przez rodziców/prawnych opiekunów kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

 

2) Do 7 kwietnia ? szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej ? I etap rekrutacji

 

3) Od 8 kwietnia do 18 kwietnia ? składanie wniosków o  przyjęcie do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

4) Do 21 kwietnia  szkoła ogłasza wyniki rekrutacji do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły ? II etap rekrutacji.

 

5) Od 22 kwietnia do 25 kwietnia rodzic/prawny opiekun dziecka zakwalifikowanego do szkoły po II etapie potwierdza w sekretariacie wolę nauki.

 

6) Od 15 maja do 25 sierpnia ? składanie wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w rekrutacji uzupełniającej  (jeśli po II etapie rekrutacji są wolne miejsca).

 

7) Do 15 czerwca ? ogłoszenie wyników rekrutacji z podziałem na klasy.

 

8) Do 28 sierpnia ? ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.

 

9. Wzory wniosków i deklaracji dostępne są na stronie internetowej szkoły.

 

10. Określa się następujące kryteria uwzględniane podczas postępowania rekrutacyjnego  dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły:

 

a) Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół Publicznych w Lubawce- 10 pkt.

 

b) Rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w tej szkole- 6 pkt.

 

c) Miejsce pracy rodzica/ prawnego opiekuna jest w pobliżu szkoły- 2 pkt.

 

d) Miejsce zamieszkania osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem po szkole (np. dziadkowie) jest w pobliżu szkoły- 2 pkt.

 

e) Inna uzasadniona przez rodzica/ prawnego opiekuna sytuacja- 1 pkt.

 

11. W przypadku spełnienia równocześnie przez kandydata kilku kryteriów określonych w ustępie 5 sumuje się liczby punktów.

 

12. Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym okaże się, że kandydaci mają taka samą liczbę punktów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

13. Dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających dane zapisane we wniosku.