PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ŻOŁNIERZY SYBIRU

W LUBAWCE

 

 

 

Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego   środowiska szkolnego.

 

 

 

WSTĘP

    Zaproponowany program stanowi rozwinięcie programu wychowawczego realizowanego w szkole, który ma  na celu kształtowanie osobowości uczniów  i wspieranie ich rozwoju.

Realizacja zadań  zawartych Program profilaktyki powinna   wpłynąć na uczniów tak , aby potrafili poradzić sobie z rozwiązaniem problemów, by umieli współżyć z ludźmi i potrafili wybrać to, co służy ich zdrowiu fizycznemu i psychicznemu. Ma na celu zmianę niezadowalających zachowań uczniów.  Program przewiduje działania na rzecz dzieci, podejmowane przez grono pedagogiczne,  mające przeciwdziałać marginalizacji lub wykluczeniu społecznemu uczniów. Program ma być rozwinięciem potencjału dziecka wyniesionego z domu rodzinnego.

Warunkiem osiągnięcia założonych celów jest zaangażowanie wszystkich nauczycieli, wychowawców i rodziców. Może być dobrze zrealizowany przy współpracy z pracownikami różnych instytucji działającymi na rzecz dziecka :  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja , Sąd Rodzinny, Straż Miejska, Kościół.

          

 

 

 

W kręgu zainteresowań Profilaktyki Szkolnej realizowanej na poziomie naszej szkoły powinny znajdować się następujące obszary :

 

  • Promowanie zdrowego stylu życia zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej,

 

  • Psychoedukacja dotycząca odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych

w różnych sferach naszego życia,

 

  •  Zapobieganie Przemocy i agresywnym zachowaniom,

 

  •  Psychoedukacja dzieci i rodziców dotycząca zagrożeń płynących z nadmiernego         korzystania z mediów (telewizja, komputer, Internet),

 

  • Psychoedukacja  dotycząca  szkodliwości  nikotyny  i alkoholu dla zdrowia fizycznego   i    wpływ środków uzależniających na relacje z innymi,

 

  • Rozpoznawanie zagrożeń sprzyjających marginalizacji dziecka i podejmowanie działań  zapobiegających temu zjawisku.

 

 

 

Mocne strony szkoły  :

 

1.Klimat Szkoły. Wysoki stopień zadowolenia ze Szkoły wśród uczniów, nauczycieli  i  rodziców.  

2. Wysoki poziom nauczania.

3. Indywidualizacja procesu nauczania, klasy integracyjne, wspieranie uczniów z problemami.

4. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych.

5. Bezpieczna Szkoła.

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

7. Ciągły monitoring postępów ucznia.

 

 

Słabe obszary działania szkoły:

 

1. Zachowania agresywne wśród uczniów.

2. Potrzeba budowania w uczniach wiary we własne siły.

3. Potrzeba położenia większego nacisku na naukę języków obcych.

4. Zwiększenie udziału rodziców  w tworzeniu programu wychowawczego szkoły.

5. Niewystarczająca baza dydaktyczna /mała sala gimnastyczna/.

 

 

 

 

 

 

Działania profilaktyczne:

 

Cel

Działania

Kto realizuje

Kryterium sukcesu

Sposób

ewaluacji

Prowadzący                     ewaluację

Promocja zdrowego stylu życia

 

I. Higiena osobista

 

Pogadanki /wychowawcy/,

lekcje przyrody,

działania higienistki   szkolnej,

działania nauczycieli   w-f,  w.d.ż. /uświadamianie,

kontrolowanie,   konsekwencje/.

 

Nauczyciele w-f,

w.d.ż., przyrody,

wychowawca

 

 

Uczeń jest  schludny, czysty, dba oswój wygląd.

Zna podstawy higieny   intymnej.

Dba o zdrowe zęby.

 

Obserwacja

 

Wychowawca

 

II.  Zdrowe odżywianie

 

Lekcje przyrody,

akcje promujące zdrowe

odżywianie.

 

 

 

Nauczyciele przyrody

pedagog , realizatorzy

programów

 

Uczeń potrafi wskazać składniki   diety służące zdrowiu. Świadomie spożywa warzywa i owoce, rezygnuje

z niezdrowej żywności.

 

Rozmowa,

obserwacja spożywanych   posiłków na stołówce  i dokonywanych   wyborów w sklepiku

Realizatorzy działań,

nauczyciel świetlicy,

pedagog, samorząd   uczniowski

 

III. Ruch bramą do

zdrowia fizycznego psychicznego

 

Zajęcia wychowania   fizycznego, pozalekcyjne  zajęcia   sportowe i ruchowe,

gimnastyka korekcyjna.

 

 

 

Nauczyciele w-f

i gimnastyki   korekcyjnej,

wychowawcy klas

 

Utrzymanie na obecnym   poziomie lub zwiększenie liczby dzieci na zajęciach.

 

 

Analiza jakościowa

i ilościowa

 

Nauczyciele w-f,

i gimnastyki   korekcyjnej,

wychowawcy

 

 

 

 

 

IV. Profilaktyka uzależnień

 

Filmy i zajęcia   psychoedukacyjne na podstawie ,,Lekcji przestrogi?.

Nikotyna legalny   narkotyk i odmawianie.

Wpływ alkoholu,   narkotyków, dopalaczy na organizm młodego

człowieka -   konsekwencje ryzykownych zachowań.

 

 

Postępowanie zgodne z   procedurami względem

dzieci podejmujących

próby palenia lub   picia.

Pomoc dzieciom  z symptomami uzależnienia od mediów.

Współpraca z i ich   rodzicami.

 

 

Spektakle   profilaktyczne

 

 

Pedagog, wychowawcy

 

 

 

Uczeń zna na czym   polega szkodliwe działanie nikotyny,

deklaruje podejmowanie

właściwych wyborów.

 

Uczeń zna na czym   polega szkodliwe działanie alkoholu, narkotyków, dopalaczy -  deklaruje podejmowanie

właściwych wyborów.

 

Uczeń potrafi ocenić   swoje podejście do komputera.

Uczeń doświadcza   działań dorosłych mających ochronić go przed zachowaniami ryzykownymi.

 

Podniesienie poziomu   motywacji rodziców do

brania odpowiedzialności   za

losy dziecka.

 

 

 

Rundy  informacji zwrotnych od dzieci.

 

Określenie poziomu

Zagrożenia wśród   uczniów.

Ilość spraw   prowadzonych zgodnie z procedurami i efekty tych działań.

Uczeń potrafi   rozmawiać  o dylematach

akcentowanych  w spektaklu .

Rodzice współpracują

ze szkołą z celu   wyeliminowania

zachowań  ryzykownych u dzieci.

Pedagog,

wychowawcy, nauczyciel   informatyki

 

Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 

I. Bezpieczeństwo w świetle przepisów szkolnych

 

 

Podnoszenie standardów

związanych z bezpieczną  

szkołą  /organizacja

pracy szkoły ?dyżury

nauczycieli, video   monitoring.

Zapoznanie uczniów z   regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w szkole, w tym regulaminami pracowni   i wycieczek.

 

Dyrektor,

pedagog, wychowawcy,

nauczyciele przedmiotowcy.

 

 

 

Uczniowie czują się w   szkole

bezpieczni.

Rodzice uczniów

mają przekonanie o   bezpieczeństwie w szkole.

 

 

Ankiety

 

Pedagog

 

II. Zapobieganie przemocy i zachowaniom agresywnym

 

 

Zajęcia  dotyczące agresji,

zapoznanie ze   szkolnymi

procedurami

dotyczącymi czynów   agresywnych.

Prewencyjne spotkania

z policjantem temat:   ?odpowiedzialność

nieletnich za swoje   czyny.

Modelowanie sposobów   rozwiązywania konfliktów przy pracy z indywidualnym przypadkiem ?praca na   kontrakcie, interwencje

w klasach, grupach.

 

 

Wychowawcy,

pedagog

 

Uczeń ma wiedzę jak   radzić sobie z trudnymi emocjami, stara się wykorzystać tę wiedzę w praktyce.

Uczeń stara się   rozwiązywać konflikty w sposób asertywny.

Uczeń otrzymuje pomoc   dorosłych przy rozwiązywaniu

poważnych konfliktów.

Uczeń wie, że ponosi   konsekwencje za nieadekwatne zachowania i wie ma prawo do uczenia się na   błędach.

Obserwacja zachowań   uczniów.

Analiza efektów

pracy na procedurach   dot. agresywnych zachowań i efektów

kontraktów.

 

 

Wychowawcy,

Dyrektor,

pedagog

 

III. Bezpieczeństwo poza szkołą

 

Zajęcia podnoszące   kompetencje dzieci i zmniejszające ich zagrożenie w  różnych sytuacjach:

?Jestem świadomym   uczestnikiem ruchu drogowego?,

Zajęcia wychowania

Komunikacyjnego.

 

 

Zajęcia ?Udzielanie   pierwszej pomocy

 

 

 

 

Zajęcia   psychoedukacyjne na temat zagrażających zachowań ze strony dorosłych

 

 

Nauczyciel techniki,

Pedagog,

wychowawcy,   nauczyciele w.d.ż.

Uczeń  zna zasady ruchu drogowego.

Zna zagrożenia płynące  

z uczestnictwa w ruchu   drogowym. Potrafi bezpiecznie

zachować się na   drodze.

 

 

 

 

Uczeń  wie jak zachować się,

gdy ktoś potrzebuje   pomocy.

 

 

Uczeń zna swoje prawa   do

poczucia   bezpieczeństwa.

W sytuacji zagrożenia   zwraca

się o pomoc do   dorosłych.

Uczeń uzyskuje pomoc w   otwieraniu tematów trudnych

i rozwiązywaniu spraw   trudnych.

 

 

Ewaluacja ilościowa :

ilość dzieci   otrzymujących kartę rowerową.

 

 

 

 

 

 

Obserwacja otwartości   uczniów

na potrzeby innych.

 

 

 

Monitorowanie

sytuacji rodzinnej

dzieci.

Mediowanie z rodzicami   w  trudnych sprawach

dziecka.

Nauczyciel techniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grono pedagogiczne

 

 

 

 

 

Dyrektor,

wychowawcy,

 pedagog

 

Wspieranie dziecka

 

I. Wyrównywanie szans edukacyjnych

 

Diagnozowanie dzieci w   Poradni Psychologiczno ? Pedagogicznej.

Praca dydaktyczna w   oparciu o opracowane wymagania zgodnie ze wskazaniami poradni.

Zajęcia wyrównawcze.

 

 

Dyrekcja

wychowawcy,

nauczyciele psycholog,   pedagog, pedagodzy specjalni.

 

 

Uczeń pokonuje   trudności w uczeniu się w oparciu o proponowany system pomocy

 

Analiza oferty pod   względem dostosowania do potrzeb.

 

 

Dyrektor,

Wychowawcy,

 pedagog

 

II. Wyrównywania szans rozwoju społecznego

 

Pomoc psychologiczna

i pedagogiczna w   szkole.

 

Pomoc materialna  w tym:

dofinansowanie   obiadów,

zapomogi losowe

wnioskowanie o pomoc

do MGOPS-u,

wnioskowanie do Sądu o   wgląd w sytuację rodzinną,

Realizacja Rządowych

Programów pomocowych

i. innych.

 

Wychowawcy,

pedagog,

Rada Rodziców

Dziecko otrzymuje   wsparcie

od instytucji   szkolnej.

Rodzice są motywowani

do pracy nad zmianą   sytuacji

dziecka lub sytuacji   rodzinnej.

Rodzice otrzymują   wsparcie

przy rozwiązywaniu

problemów rodzinnych.

 

Monitorowanie

Indywidualnych

przypadków.

 

Dyrektor,

wychowawcy

 pedagog