Regulamin zachowania się uczniów w autobusie szkolnym

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW

                         W AUTOBUSIE SZKOLNYM

   Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów lub kierowcy.


Postanowienia ogólne regulaminu

        Oczekując na przyjazd autobusu szkolnego, uczeń zachowuje się kulturalnie, w sposób niezagrażający jemu i innym.

        1. Uczniowie szkoły wsiadają do autobusu i wysiadają z autobusu tylko w miejscu wyznaczonym.
        2. Podczas wsiadania do autobusu, uczeń zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność.
        3. Po wejściu do autobusu, uczeń obowiązkowo zajmuje miejsce siedzące.
        4. Podczas jazdy zabronione jest przebywanie na stopniach autobusu, oraz przemieszczanie się w autobusie.

     

    Zasady zachowania się uczniów w autobusie szkolnym

       W autobusie uczniowie zobowiązani są do:

       1. słuchania poleceń opiekunki i kierowcy,
       2.zajęcia wskazanego miejsca siedzącego,
       3. kulturalnego zachowania się,
       4. dbania o porządek i czystość,
       5. w sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu swojemu lub innych należy powiadomić opiekuna, kierowcę

      6.odnoszenia się do opiekuna i kierowcy z należytym szacunkiem

 

 Uczniom w autobusie szkolnym nie wolno:

        1. wysiadać z autobusu bez zgody opiekunki,
        2. wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, chodzić po autobusie w czasie jazdy,
        3. zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa, używać wulgarnego słownictwa, bić i popychać kolegów,
        4. żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
        5. zaśmiecać pojazdu,
        6. niszczyć wyposażenia,
        7.opuszczać miejsc przed zatrzymaniem autobusu,
        8. włączać głośno muzyki z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych,

        9.fotografować, filmować, nagrywać osób przebywających w autobusie.

      W przypadku naruszania ,,Regulaminu dla uczniów dowożonych" stosuje się kary:

         1. powiadomienie wychowawcy klasy o niewłaściwym zachowaniu się,
         2. zaproszenie rodziców na rozmowę do szkoły
         3. rozmowa z Dyrektorem szkoły,
         4. obniżenie oceny z zachowania,

         5.  naprawa zniszczonych sprzętów lub pokrycie kosztów naprawy przez rodziców uczniów

 

W stosunku do uczniów, którzy pomimo kar regulaminowych o których mowa wyżej nie dostosują się do przestrzegania zasad regulaminu rozważone będzie złożenie wniosku do Sądu Rodzinnego.

      Niniejszy regulamin obowiązuje od 2 września 2016 r.