Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubawce, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4, 58- 420 Lubawka, telefon/fax (75) 74 11 762, http://sp.lubawka.eu 2. W Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Lubawce, został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl tel:(+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1. 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia, zgodnie z art. 108a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. ? Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996). 4. Monitoringiem wizyjnym objęto: wejścia i wyjścia z budynku, ciągi komunikacyjne w budynku szkoły, szatnie odzieży wierzchniej, stołówkę, obszar bezpośrednio przylegający do budynku szkoły, boisko szkolne. 5. Zapis z monitoringu może zostać udostępniony właściwym organom w zakresie realizowanych przez nie zadań ustawowych. Dane mogą zostać udostępnione na podstawie pisemnego wniosku w związku z prowadzonym postępowaniem. 6. Zapisy z monitoringu przechowywane nie dłużej niż 30 dni. W przypadku, gdy nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dyrektor powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, Dyrektor jest zobowiązany zabezpieczyć nagrania i przechowywać je do momentu prawomocnego zakończenia postępowania 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.