Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubawce, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu z siedzibą przy ul. Mickiewicza 4, 58-420 Lubawka, telefon/fax (75) 74 11 762, http://sp.lubawka.eu 2. W Zespole Szkolno ? Przedszkolnym w Lubawce, został powołany Inspektor ochrony danych osobowych Pan Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod2@synergiaconsulting.pl tel:(+48) 693 337 954 lub pisemnie na adres siedziby Administratora, wskazany w pkt 1. 3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą: 1) udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 2) działania niezbędne do zawarcia z Panią/Panem umowy oraz późniejsze jej wykonywanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 3) obowiązki prawne ciążące na Administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), związane z procesem nauczania, działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innych działań statutowych w szczególności wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) 4) niezbędność przetwarzania w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 4. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak: 1) podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 5. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (JRWA). 6. Posiada Pani/Pan prawo: 1) dostępu do treści swoich danych, 2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 3) żądania usunięcia danych, gdy: ? dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, ? dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 4) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO, 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, 6) ograniczenia przetwarzania, gdy: ? osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, ? przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, ? administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 7) prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.