Konkurs na plakat promujący postawy tolerancji i akceptacji

REGULAMIN KONKURSU

na plakat promujący postawy tolerancji i akceptacji, potępiający zachowania mające jakiekolwiek znamiona dyskryminacji i przemocy

konkurs realizowany w ramach Kampanii Społecznej w Gminie Lubawka

III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa

 1. Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce.

 1. Cel:
 2. Promowanie wśród uczniów postaw tolerancji, akceptacji, szacunku wobec odmienności i różnorodności kultur oraz przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i przemocy
 3.  Czas  trwania konkursu:  14 lutego 2018 - 8 marca 2018
 4. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych w Lubawce, Chełmsku Śląskim, Miszkowicach oraz dla uczniów klas 2 - 3 gimnazjów w Lubawce i Chełmsku Śląskim.
 • Praca powinna mieć wymiary 50 cm x 68 cm ( arkusz brystolu)
 • Praca może być wykonana indywidualnie lub w dwuosobowym zespole - przy użyciu dowolnej formy plastycznej (w tym przepadku wysokość nagrody zostanie rozdzielona pomiędzy 2. autorów pracy.
 • Prac powinna być opisana następująco:  imię i nazwisko autora/imiona i nazwiska autorów, klasa, szkoła.
 • Praca zgłoszona na konkurs pozostaje własnością organizatorów.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania prac w celach edukacyjnych i popularyzatorskich.
 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 • Prace powinny być dostarczone osobiście do Pana Krzysztofa Jawora. do dnia 7 marca 2018r.
 1. Prace oceniać będzie jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz z przedstawicieli szkół uczestniczących w Kampanii.
 2. Ocenie podlegać będzie wartość merytoryczna oraz strona plastyczna pracy.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w czasie III Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa.
 4. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy w czasie konferencji III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa.