Konkurs na hasło promujące postawy tolerancji i akceptacji...

REGULAMIN KONKURSU

na hasło promujące postawy tolerancji i akceptacji, potępiające zachowania mające jakiekolwiek znamiona dyskryminacji i przemocy

konkurs realizowany w ramach Kampanii Społecznej w Gminie Lubawka

III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa

 1. Organizator:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubawce.

2.Cel:

 Promowanie wśród uczniów postaw tolerancji, akceptacji, szacunku wobec odmienności i różnorodności kultur oraz przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji i przemocy.

 

 1. Czas  trwania konkursu: 14 lutego 2018 - 8 marca 2018
 2. Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4 - 7 szkół podstawowych w Lubawce, Chełmsku Śląskim, Miszkowicach oraz dla uczniów klas 2 - 3 gimnazjów w Lubawce i Chełmsku Śląskim.
 • Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego ucznia/jedną uczennicę.
 • Prac powinna być opisana następująco:  imię i nazwisko autora, klasa, szkoła.
 • Praca zgłoszona na konkurs pozostaje własnością organizatorów.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania prac w celach edukacyjnych i popularyzatorskich.
 • Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.
 • Prace powinny być dostarczone osobiście do Pani Krystyny Danileckiej do dnia  7 marca 2018r.
 1. Prace oceniać będzie jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz z przedstawicieli szkół uczestniczących w Kampanii.
 2. Ocenie podlegać będzie wartość merytoryczna pracy.
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi  w czasie  konferencji III Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa.
 4. Zwycięska praca wykorzystana zostanie jako hasło przewodnie Kampanii.